Samuel Dossou – Aworet university

לוגו | אתר
line

מרכז אוניברסיטאי שמיועד לשמש כמעבדה טכנולוגית ופיתוח ההון האנושי באפריקה.
מיועד לסטודנטים מאפריקה ואנשי הוראה בארץ ובאפריקה.

יצרנו להם את הלוגו עם צבעים עזים ומוטיבים אפריקאים, היונה מסמלת שלום ופריון.

קישור לאתר: sda-uni.com